Allmänna villkor - Pilot inHouse-app

1 Parter

1.1 inHouse-app och Kunden

Dessa villkor reglerar tjänsten inHouse-app web och appar som tillhandahålls av inHouse-app AB, med organisationsnummer XXXXXXX nedan kallad inHouse-app, och dess köpare nedan kallad kunden.

2 Avtalstid

2.1 Bindningstid

Avtalet löper från beställningsdatum och tillsvidare. Tjänsten har ingen bindningstid. Uppsägning av avtalet kan göras vid valfri tidpunkt och gäller från och med innevarande månadsslut. Alternativt vid pilotprojektets avslut.

2.2 Uppsägning av avtalet

Uppsägning sker via e-post från kundens kontaktadress eller via inHouse-app webb på er adminsida. En bekräftelse på avslut av avtal skickas till er mail.
Betalas abonnemanget kvartalsvis så ska uppsägas komma in till inHouse-app minst 30 dagar innan nästa kvartal börjar för att nytt kvartal ej ska debiteras. Betalas abonnemanget månadsvis så ska uppsägning inkommit till inHouse-app senast 14 dagar före nästa debitering, som sker den 28e varje månad.

3 Avgift

3.1 Prislista

Ingår föreningen i pilotprojektet så är inHouse-app gratis år 2019.
För BRF gäller avgift som anges på inhouseapp.se, om inte annat avtalats. Alla avgifter är beräknade i SEK och exklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms).

3.2 Betalningstid

Betalning erläggas senast 30 dagar från fakturadatum, om inte annan överenskommelse finns.

3.3 Fakturering

Faktura tillhandahålls kunden via e-post.

3.4 Betalningspåminnelser

Avgiftsfri betalningspåminnelse skickas ut via e-post till angiven fakturaadress och/eller kontaktadress ca 8 dagar efter fakturans förfallodatum. Om betalning dröjer 21 dagar efter förfallodatum skickas påminnelse med påförd påminnelseavgift till kundens postadress. Efter 60 dagars obetald faktura skickas inkassokrav. Efter 81 dagars obetalad faktura skickas ärendet till Kronofogdemyndigheten.

3.5 Dröjsmålsränta

Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen.

3.6 Höjning av avgift

inHouse-app har rätt att höja avgiften om höjningen är direkt hänförlig till förändring av skatt, myndighetsutövande eller andra omständigheter utanför inHouse-app’s kontroll.
Avgifter kan ändras utan avisering till kund.

3.7 Sänkning av avgift

Avgifter kan ändras utan avisering till kund. Eventuell sänkning av avgift sker först nästkommande fakturaperiod.

4 Support, underhåll och drift

4.1 Support

Kunden har rätt till fri support via e-post under avtalstiden. Supporten är avsedd för användning av kundens beställda tjänster och produkter gäller BRF Hemsida som tillhandahålls av inHouse-app.

4.2 Planerat underhåll och service

Planerade åtgärder som innebär inskränkningar i kundens möjlighet att utnyttja inHouse-app ska om möjligt aviseras i förväg på inhouseapp.se och/eller via e-post till kundens kontaktadress. Större strukturella förändringar utlyses minst två veckor i förväg. Mindre förändringar, rättning av buggar etc utföres löpande om så behövs.

4.3 Driftsäkerhet

Servern uppdateras kontinuerligt med senaste mjukvara och är placerad bakom brandvägg. Server och serverutrymme tillhandahålls av externpart. inHouse-app tar på sig ansvaret tillsammans med patern att driften ska fortlöpa enligt avtal.

4.4 Backup

Backup tas för att säkerställa data vid eventuellt tekniskt haveri. Backupen är inte avsedd för att ersätta filer eller e-post som raderats av kunden.

4.5 Begränsning av ansvar

inHouse-app ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför inHouse-app kontroll. Det gäller händelser som omfattas av force majeure, men också dataintrång och liknande händelser som inträffar trots att normala drift- och skyddsåtgärder är i bruk.
inHouse-app ansvarar inte för information och filer som kunden själv har förvanskat eller raderat.
Eventuellt skadestånd omfattar ej skador eller ekonomisk förlust i kundens verksamhet. inHouse-app förhåller sig inte skadeståndsskyldig gällande skador, olyckor eller ekonomisk förlust påverkad av externa parter som förmedlas genom inHouse-app’s produkter eller tjänster.

5 Konto- och kunduppgifter

5.1 Kontaktadress

Kunden ska ange en kontaktadress för e-post, som inHouse-app kan använda vid kommunikation med kunden. Kontaktadressen ska hållas under uppsikt av kunden och alltid vara uppdaterad.
De som anges som “admin” i inHouse-app kommer i första hand få utskick eller kontaktas.
Om kunden vill byta kontaktadress eller kontaktperson så ansvarar kunden själv för att uppdatera till inHouse-app via epost. Om kunden saknar inloggningsuppgifter och vill byta kontaktadress, då kan kontaktadressen ändras skriftligt underskrivet av firmatecknare.

5.2 Lagring av personuppgifter

Kunden godkänner att inHouse-app lagrar uppgifter om kunden och dennes betalningsförmåga elektroniskt. De uppgifter som lagras omfattar, men begränsas ej till, namn, personnummer, adress samt betalningshistorik. Personuppgifter får lagras, databehandlas och överföras till tredje part i de fall inHouse-app anser detta nödvändigt. Lagring av person- och organisationens uppgifter omfattas av uppdaterade regelverk och lagar. Även tredje part får lagra och databehandla kundens personuppgifter, oavsett om tredje part finns i Sverige, annat land inom EU eller annat land utanför EU. Hembokat ansvarar inte för att tredje part följer de uppdaterade lagar och regelverk som omfattar lagring av känslig information och personuppgifter. Personuppgifter behandlas konfidentiellt och inHouse-app värnar om kundens integritet.

6 Immateriella tillgångar

6.1 Ägande av rättigheter

Alla rättigheter, såväl materiella som immateriella, till utrustning, mjukvara, manualer eller annan egendom och information som tillhandahålls av inHouse-app, är och förblir inHouse-app, eller dess licensgivares, egendom.

6.2 Kundens nyttjanderätt Kunden erhåller genom avtalet en begränsad, icke exklusiv och icke överlåtbar eller upplåtbar rätt att använda den mjukvara som görs tillgänglig för kunden för kundens användning av beställda tjänster. Kunden äger ej rätt att duplicera eller på annat sätt kopiera inHouse-app mjukvara eller annat material som inHouse-app har upphovsrätt eller andra rättigheter till.

6.3 InHouse-app’s rätt till överlåtelse

inHouse-app äger rätt att överlåta sina skyldigheter och rättigheter till annan part. Innebär överlåtelsen att tjänster och/eller priser förändras till uppenbar nackdel för kunden har kunden rätt att säga upp avtalet med upphörande dagen innan överlåtelse varpå eventuell resterande avgift återbetalas.

6.4 Begränsning av kundens överlåtelse

Kunden äger inte rätt att överlåta inHouse-app utan inHouse-app’s skriftliga medgivande. Den frånträdande kunden är betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit fram till dagen innan överlåtelsen och den tillträdande kunden är betalningsskyldig för förpliktelser som uppstår från och med dagen för överlåtelse. Alla debiterade kostnader skall vara till fullo betalda innan överlåtelse kan ske.

7 Dataskydd & GDPR

7.1 inHouse-app kan komma att efterfråga och behandla namn, e-post, lägenhetsnummer, telefonnummer, adress samt övriga personuppgifter som förutsätter att användaren kan nyttja inHouse-app tjänster.

7.2 inHouse-app ansvarar för hantering av känslig information och data. Behandling av information sker i samtycke med kunder, användare och leverantörer utifrån aktuella regelverk; GDPR och dataskyddsförordningen.

7.3 inHouse-app förhåller sig till att endast lagra och behandla information och data som är relevant för verksamheten och kundens användande av tjänsten. inHouse-app förhåller sig till att aldrig efterfråga eller behandla fler personuppgifter som inte är nödvändig för användandet av tjänsten.

7.4 inHouse-app ansvarar för att vid efterfrågan från kund att radera eller rensa information på kundens begäran.

7.5 Genom att ansluta sig till inHouse-app ger kunden och användaren sitt samtycke till att delge personuppgifter som är nödvändig för användandet av inHouse-app’s tjänster. Användaren och kunden kan när som helst få sina personuppgifter rensade från inHouse-app’s register eller databehandling.

7.6 inHouse-app ansvarar för att inte spara känslig information, data eller personuppgifter längre än vad som är relevant för användares användande av inHouse-app’s tjänster.

7.7 Vid beställning och anslutning till inHouse-app samt vid användande av inHouse-app’s tjänster; godkänner och skriver kunden och bostadsrättsföreningen under ett Personuppgiftsbiträdesavtal. Personuppgiftsbiträdesavtelet upprättas mellan inHouse-app; som Personuppgiftsbiträde, och kunden; som Personuppgiftsägare. Avtalet som båda parter samtycker till är bifogat under kommande punkt.

7.7.1 Personuppgiftsbiträdesavtal